Redegjørelse Åpenhetsloven

Hva gjør Lifa-BPA?

Lifa-BPA er en leverandør av brukerstyrt personlig assistent (BPA). Det vil si at vi inngår avtale med en kommune om å administrere BPA tjenesten til personer som har BPA og velger oss som leverandør. Vi har egne avtaler med leverandører av blant annet data, digitale systemer, reklamemateriell og bedriftshelsetjeneste.

Lifa-BPA skal sikre at alle ansatte har anstendige arbeidsvilkår, arbeidsforhold og ivaretakelse av menneskerettighetene til ansatte, arbeidsledere og hos leverandører Lifa-BPA benytter seg av.

Hvordan?

Lifa-BPA har grunnleggende systemer som skal fange opp om noe ikke er i tråd med våre målsetninger og lovverk. Alle ansatte har arbeidskontrakter, lønn etter ansiennitet, har tilgang på digitalt HMS program som inneholder avvikssystem og flere håndbøker som sikrer kunnskap om egne rettigheter som ansatt. For alle BPA ordninger gjennomføres det individuelle risikoanalyser for å sikre grunnleggende godt arbeidsmiljø og informasjon om tiltak, disse er tilgjengelig for alle ansatte i deres personalportal. Videre gjennomfører Lifa-BPA årlige medarbeidersamtaler, arbeidsmiljøundersøkelser og arbeidslederundersøkelser.

I Lifa-BPA har vi verneombud, tillitsvalgt og AMU, som alle arbeider mot en trygg og forsvarlig arbeidsplass for alle ansatte. Minst en gang årlig gjennomfører Lifa-BPA interkontroll av alle systemer Lifa-BPA benytter seg av. Aktsomhetsvurderingen er en egen internkontroll, som etter 1. juli 2024 også vil inneholde kontroll av alle våre samarbeidspartnere og leverandører av utstyr, slik at vi sikrer at de tjenester vi benytter oss av er i tråd med gjeldende lovverk.