Roller i BPA

Assistanse som blir organisert som BPA, stiller krav til at personen selv eller en med-arbeidsleder skal lede de assistentene som blir ansatt i tilknytting til den enkelte ordning. Det er derfor viktig at arbeidslederen er kjent med ansvaret og oppgavene en arbeidsleder har.

Arbeidsleder må samarbeide med de andre partene i BPA-ordningen. Kommunen, arbeidsgiveren og evt. med-arbeidslederen.

Kommunen

Kommunen har det overordnede ansvaret for tjenesten. De er ansvarlige for at tjenestene som tilbys er etter loven forsvarlig. De skal sikre at gjeldende lovverk følges.

Kommunen fører tilsyn med leverandører og mottakere av tjenesten.

Arbeidsgiver

Hvem som er arbeidsgiver i en BPA-ordning, kan organiseres på ulike måter. Kommunen kan selv ha arbeidsgiveransvaret, eller de kan inngå avtaler med private eller ideelle aktører. I noen tilfeller kan det vurderes dersom hensiktsmessig og forsvarlig at mottakeren selv har arbeidsgiverfunksjon. Det er kun kommunen som kan ta den endelige beslutningen på hvilken løsning de ønsker å tilby. Dette kan ikke påklages.

Arbeidsgiveren har ansvaret for at lov og avtale verk følges etter gjeldende føringer. De har arbeidsgiveransvaret for assistentene og er kun den som kan avslutte et arbeidsforhold til assistenter. Arbeidsgiver forplikter seg også å melde fra til kommunen som har forvaltningsansvar dersom de opplever brudd eller uforsvarlig gjennomføring av ordninger.

Arbeidsleder

Arbeidsleder har det daglige ansvaret for å lede sine ansatte i BPA-ordningen. Arbeidslederen forplikter seg til å følge lov- og avtale verk. Det betyr at vedkommende skal planlegge arbeidstid, opplæring, rutiner, ferieavvikling med mere. For å sikre at arbeidsleder har den kunnskapen de behøver til å utøve den daglige ledelsen, forplikter arbeidsleder seg til å gjennomføre arbeidsleder kurs. I Lifa-BPA tilpasses gjennomføringen av kurset til hver enkelt. Etter gjennomført arbeidslederkurs vil du kontinuerlig følges opp av din BPA-koordinator og få tilbud om oppfølgingskurs.

Medarbeidsleder

Tjenesten BPA kan også innvilges til personer som ikke selv kan ivareta brukerstyringen og organiseringen rundt egen ordning. Ansvaret for BPA-ordningen og brukerstyringen ivaretas da av en annen person. Denne personen vil ha samme ansvar som arbeidsleder og skal også sikre brukerstyring på vegne av mottaker eller i samarbeid med mottaker.

Assistent

En ansatt i BPA ordning har samme rettigheter og plikter som alle andre ansatte har. Deres oppgave er å utføre arbeid i tråd med arbeidsbeskrivelsen til sin stilling. De skal bidra til at arbeidslederen når sine mål som er satt for dens ordning. Den enkelte ansatte har også et ansvar for at tjenestene utføres forsvarlig. Arbeidslederen er den daglige lederen av ordningen og de ansatte skal forholde seg til de beslutninger og føringer som arbeidsleder tar.