Driftsmidler

Lifa-BPA har driftsbudsjett for hver enkelt ordning. Dette skal gi arbeidslederne mulighetene til å få refundert utgifter som er tilknyttet de ansatte, arbeidsmiljø og administrasjon. Vi har tydelige retningslinjer for dokumentasjon ved refusjon av driftsmidler og det føres kontroll med at midlene brukes lik intensjonen og føringen tilsier jamfør god regnskapsskikk.

Driftsmidlene skal bidra til å redusere arbeidslederes kostnad tilknyttet drift av ordningen. Det vil være med på å sikre fleksibilitet og samfunnsdeltakelse i hverdagen uten mange begrensninger som følge av utgifter tilknyttet den ansatte.

Arbeidsleder vil via vårt digitale system alltid ha oversikt over tilgjengelige midler i sin ordning. Systemet oppdaterer seg kontinuerlig utfra midler som kommer inn og godkjente utgifter som legges til refusjon.