Frihet til å være deg

Hva er frihet? I det store norske leksikon beskrives frihet som en tilstand av suverenitet eller selvstyre for et individ, en gruppe individer eller et politisk system. Å være fri og i frihet er å være ubundet, uavhengig, ha fulle rettigheter, ha frihet fra tvang, ha pressefrihet, trosfrihet, ytringsfrihet og lignende.

For mennesker kan frihet være så mangt. Menneskerettighetene ligger til grunn for våre rettigheter og frihet ethvert menneske har i kraft av å være menneske. Frihet er ikke likt fordelt, den skaper utfordringer og forskjeller. Den har betydning for menneskers velvære og utvikling.

Dette har funksjonshemmede kjent på og erfart over mange år. De har kjempet og krevd sin rett til likebehandling i flere tiår. I 2015 ble rettighetsfestingen av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) et faktum. BPA, tjenesten som gir deg mulighet til selv organisere og planlegge hverdagen.

  • Føler du at andre styrer ditt liv?
  • Kjenner du en frustrasjon over å måtte tilpasse deg noens arbeidsliste?
  • Savner du rom for å være impulsiv?
  • Har du lyst til å delta i flere aktiviteter?
  • Justerer du dine planer, for at andre skal få utført sine?

Svarer du ja på en eller flere av disse bør du lese mer om hvilke muligheter du kan ha. For det finnes valgmuligheter. BPA er en valgmulighet. Alle kommuner skal ha tjenesten og personer med langvarig assistansebehov har muligheten til å søke om å få tjenesten.

BPA er en lovfestet rettighet. Den skal sikre at mennesker med assistansebehov skal ha et aktivt og selvstendig liv, både i og utenfor hjemmet. Organiseringen av BPA gir deg muligheten til å lede din egen ordning. Da kan du ivareta dine behov, interesser og plikter hver dag hele året.

  1. Du tar ansvaret for din egen hverdag!
  2. Du organiserer etter dine behov!
  3. Du planlegger i tråd med dine ønsker!
  4. Du bestemmer hvem som skal assistere deg!
  5. Du får frihet til å være deg!